Vilt þú móta framtíð net- og upplýsingaöryggis á Íslandi?

Póst- og fjarskiptastofnun 26. Sep 2019 Fullt starf

Verkefnastjóri

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að einstaklingi til að leiða innleiðingu nýrra laga um net- og upplýsingaöryggi nr. 78/2019.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starf verkefnastjórans verður m.a. fólgið í útfærslu hinna nýju laga, skipulagi og áætlanagerð ásamt samskiptum við fjölmarga aðila.

Hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi. Almenn þekking og skilningur á netöryggi er nauðsynlegur ásamt reynslu af stjórnun flókinna verkefna.

Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta á íslensku og ensku. Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar samskiptafærni. Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeirri samskiptafærni sem nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum við aðila á ólíkum sviðum þjóðfélagsins.

Frekari upplýsingar um starfið

Þetta er krefjandi starf sem reynir á skipulagshæfileika, innsæi, þolinmæði, sannfæringarkraft og samskiptahæfileika. Í boði er starf sem felst í að móta nýtt starfsumhverfi netöryggis á Íslandi í samræmi við innlenda löggjöf. Horft verður til erlendra fyrirmynda eftir atvikum. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið heyrir undir forstjóra.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema að umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is eða á www.starfatorg.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs.

Starfshlutfall er 100% og er um tímabundna ráðningu að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 14.10.2019

Nánari upplýsingar veitir

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri PFS í síma 510 1500, hrafnkell@pfs.is