Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Póst- og fjarskiptastofnun 15. Feb 2018 Fullt starf

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS) Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Greining á spilliforritum og viðbrögð við öryggisatvikum
 • Atvika-, veikleika- og búnaðargreining, ásamt því að dreifa upplýsingum um atvik og berskjölduð tölvu- og fjarskiptakerfi
 • Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila
 • Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
 • Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
 • Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum
 • Eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur haldgóða reynslu á sviði netöryggis
 • Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg
 • Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi
 • Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
 • Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
 • Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra
 • Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
 • Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.