Sérfræðingur í netöryggissveit PFS – CERT-ÍS

Póst- og fjarskiptastofnun 24. May 2020 Fullt starf

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum.

_Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 29 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.__

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Meðhöndlun öryggisatvika og greining veikleika í tölvu- og netkerfum

 • Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila

 • Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins

 • Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu

 • Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum

Hæfnikröfur

 • Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða haldgóða reynslu á sviði netöryggis

 • Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg

 • Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi

 • Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð

 • Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif

 • Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra

 • Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og í rituðu máli, er áskilin

 • Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.starfatorg.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.

Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 02.06.2020

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Jónasson - thorleifur@pfs.is - s. 5101500